Systemy sygnalizacji pożaru SSP/PPoż

Nasza firma zapewnia instalację, serwis, inspekcje i konserwację systemów przeciwpożarowych.

  • Instalujemy, konserwujemy systemy sygnalizacji pożaru, oraz inne urządzenia przeciwpożarowe, wyposażamy w gaśnice
  • Doradzamy inwestorom w zakresie przystosowania obiektów do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  • Prowadzimy dokumentację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej
  • Przeprowadzamy okresowe szkolenia PPoż dla pracowników

Kiedy w Twoim przedsiębiorstwie wybuchnie pożar, może on spowodować poważne obrażenia, utratę życia, uszkodzenie budynku, wyposażenia i sprzętu. Dlatego ważne jest wprowadzenie niezbędnych środków w celu zapobiegania i łagodzenia skutków pożarów, zanim mogą one nastąpić. Wybór odpowiedniej firmy do zainstalowania, naprawy, konserwacji systemu do wykrywania pożaru jest równie ważny, jak posiadanie samego systemu.

Śpij spokojnie

Współpracując z nami, będziesz czerpać korzyści z doświadczenia, które zgromadziliśmy podczas wielu wykonanych instalacji . Jesteśmy firmą, która nie tylko instaluje, konserwuje i naprawia systemy przeciwpożarowe, ale oferuje też szkolenia personelu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, prowadzi dokumentacje ppoż, doradza inwestorom w zakresie przystosowania obiektów do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej . Wszystkie nasze usługi mają na celu ochronę najważniejszych aktywów Twojej firmy – ludzi i mienia. Pozwalamy Tobie, Twoim bliskim, Twoim pracownikom i Twoim najemcom spać spokojnie wiedząc, że masz pewnego partnera w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Serwis 24h

Najważniejszymi zasobami firmy są jej pracownicy i mienie. Ilekroć system sygnalizacji pożaru nie działa prawidłowo lub zgodnie z oczekiwaniami, Twoja firma narażona jest na poważne ryzyko. Niespodziewane pożary, jeśli nie są kontrolowane, mogą zniszczyć całe biura, firmy i zakłady produkcyjne, pozostawiając w nich ofiary śmiertelne i zniszczone mienie. Nie trudno wyobrazić sobie wpływ takich strat na kondycję Twojej firmy. Dlatego, abyś miał pewność, że Twoja firma jest chroniona przez cały czas zapewniamy 24-godzinny serwis.
Współpraca z nami zapewni Ci wygodę w uzyskaniu wszystkiego, czego potrzebujesz do ochrony przeciwpożarowej i stałej opieki w jednym miejscu. Współpracujemy z najlepszymi producentami w branży i mamy pełny zakres dostępu do urządzeń ochrony przeciwpożarowej, dzięki czemu otrzymasz odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

Jesteśmy ekspertami we wszystkich systemach przeciwpożarowych, które sprzedajemy

W zależności od tego, czy potrzebujesz zabezpieczyć biurowiec, restaurację, obiekt przemysłowy czy komercyjny, przygotujemy dostosowany do potrzeb i wymagań projekt instalacji. Po akceptacji projektu nasz zespół zajmie wykonaniem instalacji. Począwszy od prac elektrycznych, układając przewody w sposób zgodny z obowiązującymi normami, montaż elementów, uruchomienie i konfigurację, po szkolenie osób odpowiedzialnych za obsługę.
Zapewnienie, że instalację wykona ekspert, ma kluczowe znaczenie, ponieważ wszelkie błędy instalacyjne mogą powodować awarie w czasie najmniej odpowiednim – w przypadku pożaru.

Utrzymanie sprawności systemu

Po zainstalowaniu systemu wykrywania pożaru, konieczne jest wykonanie cyklicznych kontroli sprzętu. Dokładne i regularne testowanie systemu pomoże wykryć wszelkie usterki i problemy, które niosą duże ryzyko. Konserwacja systemu przeciwpożarowego zmniejsza ryzyko utraty życia, sprzętu i innych krytycznych zasobów. Ćwiczenie to ma również duży wpływ na prawidłową reakcję lokalnej straży pożarnej, czy personelu działającego według wewnętrznych instrukcji bezpieczeństwa.

Gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożarowej?

Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

1. Budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
2. Teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
3. Kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
4. Budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
5. Salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
6. Szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
7. Szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
8. Domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
9. Zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10. Budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
11. Budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
12. Budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;

13. Archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14. Muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
15. Ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
16. Centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
17. Garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
18. Stacjach metra i stacjach kolei podziemnych
19. Dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
20. Bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
21. Bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Zasady dotyczące podłączania systemów sygnalizacji pożaru do PSP

Obowiązek założenia i odpowiedniego połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych dla obiektów wyżej wymienionych określa art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229, z późn. zm.).
Zgodnie z w.w. artykułem właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowiązany do założenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, zobowiązany jest połączyć te urządzenia z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza.

Sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany uzgodnić z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej (§ 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).
Jednocześnie, zgodnie z § 30. 1. ww. rozporządzenia MSWiA, obiekty wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze mogą być niewyposażone w system sygnalizacji pożarowej. Możliwość ta nie oznacza zwolnienia z obowiązku połączenia urządzeń z komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w sposób zapewniający automatyczne przekazywanie informacji o pożarze.

Najlepsze zabezpieczenie mienia to takie, które działa niezawodnie
w ekstremalnych sytuacjach, a jednocześnie nie dopuszcza do takich sytuacji.
Spójrz na to, co dla Ciebie najdroższe, wybierz dla siebie najlepsze rozwiązanie
i śpij spokojnie!