Systemy sygnalizacji pożaru SSP/PPoż Doradztwo i szkolenia PPoż

  Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków:

  • Instalujemy, konserwujemy systemy sygnalizacji pożaru, oraz inne urządzenia przeciwpożarowe, wyposażamy w gaśnice

  • Doradzamy inwestorom w zakresie przystosowania obiektów do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej

  • Prowadzimy dokumentację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej

  • Przeprowadzamy okresowe szkolenia PPoż dla pracowników

   

   

   

   

  Gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożarowej?

   

  Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

   

  1. budynkach handlowych lub wystawowych:

   1. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,

   2. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;

  2. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;

  3. kinach o liczbie miejsc powyżej 600;

  4. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;

  5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;

  6. szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;

  7. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

  8. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

  9. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;

  10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;

  11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;

  12. budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;

  13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

  14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

  15. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;

  16. centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

  17. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;

  18. stacjach metra i stacjach kolei podziemnych

  19. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;

  20. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;

  21. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

   

   

  ZASADY DOTYCZĄCE PODŁĄCZANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU DO PSP

  Obowiązek założenia i odpowiedniego połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych dla obiektów wyżej wymienionych określa art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229, z późn. zm.).

   

  Zgodnie z w.w. artykułem właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowiązany do założenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, zobowiązany jest połączyć te urządzenia z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza.

  Sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany uzgodnić z właściwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej (§ 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

  Jednocześnie, zgodnie z § 30. 1. ww. rozporządzenia MSWiA, obiekty wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze mogą być niewyposażone w system sygnalizacji pożarowej. Możliwość ta nie oznacza zwolnienia z obowiązku połączenia urządzeń z komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w sposób zapewniający automatyczne przekazywanie informacji o pożarze.

   

  Nasza firma oferuje usługi instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru. Podczas realizacji korzystamy ze zdobytego doświadczenia i wiedzy, aby zapewnić wysoki poziom usługi i bezproblemową eksploatacje. Wykorzystujemy sprawdzone i bezpieczne urządzenia producentów takich jak; POLON-ALFA, BOSCH, INIM Electronics, D+H.

  monitoring kamery cctv montaż
  12 stycznia 2017
  wyślij
  wyślij
  Formularz został wysłany - dziękujemy.
  Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

  Kontakt

  Napisz do nas

  Secure-Install

  ul. 1 Maja 1

  95-500 Sochaczew

   

  http://www.secure-install.pl

  tel. +48 887-844-187

  email: marek.szymaniak@

  secure-install.pl